logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายนารถ พรรณะ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุภาภรณ์ ช่างถม

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐพัชร์ ปทุมพร

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางยุวดี กันทา

ตำแหน่ง : ครู

นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล

ตำแหน่ง : ครู

นายพูนศักดิ์ อารพล

ตำแหน่ง : ครู

นายสนิท พรรณศิลป์

ตำแหน่ง : ครู

นายวสันต์ อันทะไชย

ตำแหน่ง : ครู

นายชัยยศ ทองสมบูรณ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสมคิด โพคันโย

ตำแหน่ง : ครู

นายอนันต์ ปัดคำ

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.โอบบุญ โสรัจจ์

ตำแหน่ง : ครู

นายชัยยศ จระเทศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย