logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกรทิพย์ ปัญโญ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณจรีย์ เจริญสุข

ตำแหน่ง : ครู

นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู

นางนงค์รัก พินทะปะกัง

ตำแหน่ง : ครู

นางจตุรพร ทอนมาตย์

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ลัดดา แสงโทโพ

ตำแหน่ง : ครู

นางจรีพร ทองภูวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นายคมสัน สัตตรัตนำพร

ตำแหน่ง : ครู

นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.สุพรรษา ทัพธานี

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ปรียานุช จำละคร

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.วรรณเพ็ญ ปาสานะโก

ตำแหน่ง : ครู

นางปัทมา ปินะทาใน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายนพพล โสโท

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายศุภษร บุดดา

ตำแหน่ง : ครู

นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก

ตำแหน่ง : ครู