logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางลักษมี ม่วงคลา

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธนัช ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิดา กิจจินดาโอภาส

ตำแหน่ง : ครู

นายธนัฐ จันทเขต

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชัง

ตำแหน่ง : ครู

นางจำปา สืบสุนทร

ตำแหน่ง : ครู

นางขนิษฐา เตชะนอก

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.สุวรรณี ผาผง

ตำแหน่ง : ครู

นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู

นางประภาศรี ทิพย์พิลา

ตำแหน่ง : ครู

นางพุทธชาติ ปะกิคา

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ชมพู สัจจวาณิชย์

ตำแหน่ง : ครู

นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์

ตำแหน่ง : ครู

นายประเพียร ลดาวัลย์

ตำแหน่ง : ครู

นายสมศักดิ์ โกการัตน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสุคนธา โคตรโสภา

ตำแหน่ง : ครู

นางไอลัดดา ปามุทา

ตำแหน่ง : ครู

นายไพโรจน์ สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : ครู

นายชูเกียรติ คุ้มเนตร

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.กันต์กนิษฐ์ โพธิจักร

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.อรุณรัศมี จันทพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางวันทนีย์ ดาสม

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.เพ็ญณภา ขันไสว

ตำแหน่ง : ครู

นายสิทธิชัย วาลมนตรี

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.อัมวิกา ทวยจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.จุรีรัตน์ เทียงคำ

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.พิชชานันท์ จันทพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.เสาวภาคย์ สีหาบุญทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.นิโลบล พูนศิริ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.เอมมิกา วัดพล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายสง่า ศรีโยวงศ์

ตำแหน่ง : ครู