logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางภัทรภร วัฒนราช

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเมตตา ติดวงษา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง : ครู

นายวรศิลป์ อักกะมานัง

ตำแหน่ง : ครู

นางลำดวน ดงอุทิศ

ตำแหน่ง : ครู

นางนิภาพร อาจอารี

ตำแหน่ง : ครู

นางอรุณี ปะนัดถา

ตำแหน่ง : ครู

นางมาลัย ปะติเพนัง

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสมศักดิ์ เรืองบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นางภคมน ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง : ครู

นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์

ตำแหน่ง : ครู

นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสุนทร แต้มจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางบุปผา ทิ้งแสน

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.พลับพลึง ยอมมีสี

ตำแหน่ง : ครู

นายสันติ อุดคำ

ตำแหน่ง : ครู

นางเกษร เทวาพิทักษกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.มนัสวี โนนหนองคู

ตำแหน่ง : ครู