logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพิศมัย สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ครู

นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.วิริยา ภูน้ำย้อย

ตำแหน่ง : ครู

นางวัฒนา ปะกิระตา

ตำแหน่ง : ครู

นางอฤชร ฮุซัยนี

ตำแหน่ง : ครู

นายโกมล คุณพระเนตร

ตำแหน่ง : ครู

นางพรพิศ คุตไชยกุล

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.มยุรี ลาดนาเลา

ตำแหน่ง : ครู

นายสหเทพ ดวงดี

ตำแหน่ง : ครู

นางกุสุมา โรจนกร

ตำแหน่ง : ครู

นางทัศนีย์ ลามี

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.นันทพร ภาวะลี

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ขนิษฐา อิ่มสำอางค์

ตำแหน่ง : ครู

นายชนะชัย พรดอนก่อ

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ศกุนิชญ์ ตรีประทุม

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.จิราภรณ์ บุญลาด

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.กฤติกา กลั่นโคกสูง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางพรทิพย์ ศรีโยไว

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.ลัดดาวัลย์ ขันขวา

ตำแหน่ง : ครู