logo-wpt

บุคลากร ฝ่ายบริหาร

นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

นายวัชรินทร์ ติดวงษา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

นางสาวธนาวดี แสนพินิจ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

นายมนณูญ เพชรมีแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม