การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.3-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2560 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15:38:51
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3746 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียน อนุบาลร้อยเอ็ด 1 คน
2 โรงเรียน อนุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 คน
3 โรงเรียน- 1 คน
4 โรงเรียนกมลาไสย 1 คน
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2 คน
6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 9 คน
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 คน
8 โรงเรียนจรชนะศึกษา 10 คน
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 คน
10 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 10 คน
11 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 160 คน
12 โรงเรียนบ้านขามป้อม 6 คน
13 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 46 คน
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 12 คน
15 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 34 คน
16 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 15 คน
17 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 คน
18 โรงเรียนบ้านนาฝาย 3 คน
19 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1 คน
20 โรงเรียนบ้านปลาขาว 36 คน
21 โรงเรียนบ้านสตึก 14 คน
22 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 คน
23 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 9 คน
24 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 4 คน
25 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1 คน
26 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 คน
27 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 คน
28 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 3 คน
29 โรงเรียนปัญจรักษ์ 1 คน
30 โรงเรียนผดุงนารี 1 คน
31 โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร 2 คน
32 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2 คน
33 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 6 คน
34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 8 คน
35 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 12 คน
36 โรงเรียนพระกุมารศึกษา (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) 1 คน
37 โรงเรียนพระกุมารศึกษาพยัคฆภูมิพิสัย 3 คน
38 โรงเรียนรณ.พระกุมารร้อยเอ็ด 1 คน
39 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยทลัย 1 คน
40 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 79 คน
41 โรงเรียนวาปีปทุม 2325 คน
42 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 คน
43 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 2 คน
44 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 108 คน
45 โรงเรียนสตึก 3 คน
46 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 5 คน
47 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2 คน
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12 คน
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 2 คน
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 คน
51 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 คน
52 โรงเรียนสารครมพิทยาคม 1 คน
53 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 32 คน
54 โรงเรียนสุรรณภูมิพิทยาไพศาล 1 คน
55 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุเคราะห์ 2 คน
56 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา 1 คน
57 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 25 คน
58 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พน 1 คน
59 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 2 คน
60 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 คน
61 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2 คน
62 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 74 คน
63 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 3 คน
64 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 คน
65 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 1 คน
66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 คน
67 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 3 คน
68 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 11 คน
69 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 คน
70 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 คน
71 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์ 1 คน
72 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 4 คน
73 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 คน
74 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 124 คน
75 โรงเรียนเอกปัญญา 2 คน
76 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1 คน
77 โรงเรียนโรงเรียนกุฉินาราย์ 3 คน
78 โรงเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 คน
79 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 31 คน
80 โรงเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 คน
81 โรงเรียนโรงเรียนบัวขาว 3 คน
82 โรงเรียนโรงเรียนบานแวงนคร "สังฆวิทยา" 11 คน
83 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองข่า 17 คน
84 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 9 คน
85 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก 1 คน
86 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ 2 คน
87 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวดง 1 คน
88 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1 คน
89 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโกทา 1 คน
90 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกไร่ 21 คน
91 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนแร่ 5 คน
92 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมาร 9 คน
93 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 คน
94 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเเอ็ด 1 คน
95 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 คน
96 โรงเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 37 คน
97 โรงเรียนโรงเรียนลาซาล 3 คน
98 โรงเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 คน
99 โรงเรียนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 2 คน
100 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1 คน
101 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 7 คน
102 โรงเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม 101 คน
103 โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 คน
104 โรงเรียนโรงเรียนหอวัง 1 คน
105 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 คน
106 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 คน
107 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 22 คน
108 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 80 คน
109 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอดุพันธ์ 1 คน
110 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 38 คน
111 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 คน
112 โรงเรียนโรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 คน
113 โรงเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 คน
114 โรงเรียนโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 11 คน
115 โรงเรียน้Home School 2 คน
รวม 3746 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 กรุงเทพมหานคร 4 คน
2 นครราชสีมา 1 คน
3 บุรีรัมย์ 68 คน
4 สุรินทร์ 4 คน
5 อุบลราชธานี 12 คน
6 ยโสธร 3 คน
7 ขอนแก่น 14 คน
8 มหาสารคาม 3253 คน
9 ร้อยเอ็ด 355 คน
10 กาฬสินธุ์ 31 คน
11 นครพนม 1 คน
รวม 3746 คน