การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.5-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 18 ธันวาคม 2560 - 24 มกราคม 2561 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15:39:13
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 521 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียน 0 คน
2 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 3 คน
3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 คน
4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 5 คน
5 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1 คน
6 โรงเรียนบ้านหนองข่า 6 คน
7 โรงเรียนปัญจรักษ์ 1 คน
8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 2 คน
9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 5 คน
10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 คน
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 24 คน
12 โรงเรียนวาปีปทุม 409 คน
13 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 คน
14 โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่ 209 1 คน
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 3 คน
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 4 คน
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 2 คน
18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 คน
19 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 คน
20 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 2 คน
21 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 คน
22 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 คน
23 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 9 คน
24 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 คน
25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 5 คน
26 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 คน
27 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 3 คน
รวม 521 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 ยโสธร 1 คน
2 ขอนแก่น 4 คน
3 มหาสารคาม 476 คน
4 ร้อยเอ็ด 37 คน
5 กาฬสินธุ์ 3 คน
รวม 521 คน